Skip to content

Algemene voorwaarden

DE KLEINE LETTERTJES

ARTIKEL 1 – Algemene bepalingen

1.1  Het “Evenement” is de activiteit die door de Organisatie wordt georganiseerd en waarvoor de Inschrijver zich heeft ingeschreven.

1.2  De “Organisatie” is in handen van Zweep-events.

1.3  De kleine lettertjes worden ook wel “Voorwaarden” genoemd.

1.4  Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “Inschrijver” wordt daaronder verstaan de inschrijver(s), de deelnemer(s), teamlid, teamleden, het team, bestuurder, navigator enzovoorts.

1.5  Waar in dit reglement wordt gesproken over auto, voertuig, etc. dan wordt bedoeld: het “Voertuig” waarmee door de Inschrijver wordt deelgenomen aan het  evenement.

ARTIKEL 2 – Inschrijvingen

2.1  Elke persoon die zich inschrijft voor het Evenement zoals georganiseerd door de Organisatie  van The BarrelChallenge en deelneemt gaat akkoord met deze Voorwaarden. De Organisatie is  gerechtigd om de inschrijving af te wijzen. De afwijzing maakt de Organisatie binnen 10 werkdagen kenbaar bij de deelnemer.

2.2  Wanneer één persoon de hele inschrijving verzorgt zijn deze voorwaarden op iedere Inschrijver van toepassing. De persoon die de inschrijving verzorgt zal ervoor zorgdragen ven deelnemers stemmen ermee in dat zijn/haar/het persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden voor het organiseren van het Evenement. Een minderjarige Inschrijver dient toestemming te verkrijgen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

2.3  De Inschrijver verklaart dat alle gegevens die bij de inschrijving worden verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig worden verstrekt aan de Organisatie. De ingeschreven deelnemers stemmen ermee in dat zijn/haar/het persoonlijke gegevens gebruikt mogen worden voor het organiseren van het Evenement.Een minderjarige Inschrijver dient toestemming te verkrijgen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

2.4  Het wijzigen van de samenstelling van een team en/of het toevoegen van een extra teamlid kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie.

2.5  Het wijzigen van het Voertuig kan enkel in overleg met de Organisatie.

2.6  Indien het Evenement als gevolg van overmacht niet door kan gaan, dan zal het verplaatst worden naar een latere datum. Inschrijver heeft dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of een gedeelte hiervan. Wel ontvangt Inschrijver een tegoed dat geldig zal zijn gedurende een periode van 2 jaren. Deze termijn begint steeds weer opnieuw te lopen indien de Inschrijver zich opnieuw heeft ingeschreven maar door overmacht ook dat Evenement niet kan doorgaan.
Covid-19 en beperkingen die daarmee samenhangen (bijvoorbeeld onmogelijkheid om bepaalde landen te bezoeken tijdens de The Barrel Challenge) worden aangemerkt als een overmacht situatie.

2.7  Indien het Evenement gedurende het Evenement gestaakt wordt door overmacht, dan hebben de deelnemers geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of een gedeelte hiervan.

2.8  De beslissing om het Evenement niet te laten doorgaan of te staken kan enkel en alleen door de Organisatie genomen worden.

2.9  De Inschrijver dient te beschikken over een geldig identiteitsbewijs of paspoort en rijbewijs welke zij bij zich dienen te dragen tijdens het Evenement. De Inschrijver dient tijdens het Evenement tevens volledig rijbevoegd te zijn en is tevens verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen. De Inschrijver verbindt er zich toe om alle relevante en toepasselijke wettelijke regels na te leven, en steeds zorgvuldig te handelen. Inschrijver is daarom zelf ook verantwoordelijk te voldoen aan de Covid-19 maatregelen die gelden ten tijde van het Evenement in de landen die bezocht worden. gen dat de overige deelnemers van zijn team kennisnemen van deze voorwaarden. De Inschrijver heeft het recht gedurende 14 dagen na de inschrijving, dat is de bedenktijd, om zijn/haar inschrijving te herroepen. 

ARTIKEL 3 – Voertuig

3.1  Aan het Evenement mogen alleen auto’s meedoen die een geldig kenteken en een geldige APK 

keuring hebben (of een gelijkwaardige keuring in het land van inschrijving).

3.2  De keuring van het Voertuig moet minimaal geldig zijn tot 1 week na het einde van het Evenement.

3.3  Het deelnemende Voertuig moet minimaal een aantoonbare WA- en schade inzittende verzekering hebben. De Inschrijver moet zelf controleren bij de verzekeringsmaatschappij of deelname aan het Evenement verzekerd is bij de verzekeringsmaatschappij.

3.4  Elke Voertuig dient voorzien te zijn van een verbanddoos, gevarendriehoek en veiligheidsvest voor elke inzittende, eventueel aangevuld met in de landen die bezocht worden aanvullende verplichtingen zoals de deelnemer zelf dient te controleren op www.anwb.nl. 

3.5  Het Voertuig mag een maximaal (GVW) van 3500kg hebben (bij een normale personenauto zal dit nooit een probleem zijn). De Organisatie is nooit aansprakelijk voor de technische staat van de auto, dat is verantwoordelijkheid van de Inschrijver.
 
3.6  Om deel te nemen aan het klassement voor de punten/prijzen moet de auto minimaal 18 jaar oud zijn.
 
3.7  Het is verplicht op de beide voordeuren ruimte vrij te houden voor het plakken van de aangeleverde stickers. Deze moeten volledig intact aangebracht worden. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die (eventueel) voortvloeit uit het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

ARTIKEL 4 – Route / Overnachtingen

4.1  De Route en eindpunten (plaatsen) zullen indien mogelijk twee weken voor aanvang van het Evenement kenbaar worden gemaakt aan Inschrijver.

4.2  De Inschrijver dient gedurende het Evenement zelf zorg te dragen voor een overnachtingslocatie.

4.3  Bij een zomer-editie zal de dagelijkse finishplek altijd op een camping of naastgelegen terrein zijn waar gekampeerd kan worden. De Organisatie regelt in beginsel geen gemeenschappelijke camping. Als dit anders is zal dit door de Organisatie worden aangegeven. Het is niet verplicht om de camping op de finishlocatie te boeken. Het wordt wel aangeraden omdat hier de meeste barrellaars bij elkaar zullen komen.
 
4.4  Op de campings bij de dagelijkse finish locatie is wel door de Organisatie bekendgemaakt dat het Evenement daar die dag zal eindigen. Er wordt van de Inschrijvers verwacht dat deze zich zullen houden aan de geldende regels van en op de camping alsmede regels zoals af te geven door de Organisatie. Bij het niet naleven hiervan kan verdere uitsluiting van het Evenement en verwijdering van de campingplaatsvinden.

ARTIKEL 5 – Andere spelregels

5.1  De Inschrijver dient te handelen conform de toepasselijke wet- en regelgeving zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het Voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen van het betreffende land.

5.2  Het is Inschrijver niet toegestaan om drugs, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het Evenement.

5.3  De Inschrijver dient tijdens het Evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de Inschrijver door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen afneemt, mag de Inschrijver tijdens het Evenement geen enkel voertuig berijden.

5.4  Het is niet toegestaan om documenten, routes, opdrachten of handboeken van de Organisatie te publiceren.

5.5  Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd! Het is Inschrijver niet toegestaan om tijdens het Evenement te concurreren op bijvoorbeeld snelheid ten aanzien van andere Inschrijvers of andere voertuigen.

5.6  De Inschrijver is verplicht om een door de Organisatie gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid / Verzekeringen

6.1  Het deelnemen door Inschrijver aan het Evenement geschiedt door de Inschrijver geheel op eigen risico.

6.2  De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door Inschrijver geleden schade tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Organisatie. Tegen de Organisatie, sponsoren, vrijwilligers en overige medewerkers van het Evenement zal geen claim ingediend worden die voortkomt uit incident(en) en/of ongeval(len) ten gevolge van activiteiten van vorengenoemde personen voor zover het Organisatorische activiteiten ten behoeve van het Evenement betreffen.

6.3  Indien de Organisatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Organisatie beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de inschrijfkosten. Alleen directe schade komt voor vergoeding in aanmerking indien de Organisatie schade dient te vergoeden.

6.4  De Inschrijver draagt tijdens het Evenement zelf het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten. De Inschrijver is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het Evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het Voertuig bevinden.

6.5  Inschrijver is zich er van bewust dat alle (verkeers)overtredingen die zij/hij maakt tijdens het Evenement op eigen verantwoordelijkheid zijn. Nimmer zal de door de Organisatie op enige wijze worden verzocht of aangemoedigd aan een Inschrijver om enige verkeersregel te overtreden. De Organisatie is nooit verantwoordelijk voor problemen met welke gerechtelijke instantie dan ook (maak je een bekeuring, ga je je misdragen of wat dan ook, dan is dit op eigen rekening).

6.6  De Inschrijver is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een:

  • a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;
  • b. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden;
  • c. zorgverzekering;
  • d. verzekering ten aanzien van schade aan eigendommen en derden.

De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

6.7 Bij uitval, aanrijding of pech dient de Organisatie zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Kosten die voortkomen uit pech, ongeval en/of andere calamiteiten kunnen nooit op de Organisatie verhaald worden. De Organisatie is/heeft geen sleepdienst of pechservice, men dient zelf te zorgen voor een verzekering, ANWB-abonnement of iets degelijks.

6.8 Kom je een team tegen dat met pech staat dan wordt er verwacht dat je wel hulp verleent/aanbiedt, zo ver als mogelijk natuurlijk. Denk daarbij te allen tijden om je eigen veiligheid en blokkeer niet het overige verkeer! Het is aan alle deelnemers ten strengste verboden om foto’s of video’s te maken en/of te delen van ongevallen die tijdens het Evenement plaatsvinden.

6.9 Voor de winteredities gelden uiteraard dezelfde regels maar dan inachtneming van de winterse omstandigheden en de wettelijke plicht om bijvoorbeeld sneeuwkettingen, winterbanden en/of spijkerbanden mee te nemen en te gebruiken. Hier praten we niet over campings maar over hotels etc. welke de deelnemers voor eigen rekening zelf moeten boeken, ze krijgen dan de eindlocatie voorafgaand aan het Evenement of per dag in de mail.

ARTIKEL 7 – Beeldmateriaal

7.1 De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Inschrijver op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. Organisatie behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke rechten.

7.2 Inschrijver verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Inschrijver zichtbaar is.

7.3 De Inschrijver is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het Evenement voor persoonlijke- en niet commerciële doeleinden vast te leggen. Alleen als de Organisatie voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer bevoegd om beeldmateriaal van het Evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.

7.4 De Inschrijver draagt zijn intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan de Organisatie zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de Inschrijver recht heeft op een vergoeding hiervoor.

ARTIKEL 8 – Als we het niet met elkaar eens zijn

8.1 De Organisatie heeft altijd gelijk en een beslissing is bindend.

8.2 Geschillen worden – voor zover Inschrijver zich in de beslissing niet kan vinden of als zich een ander geschil voordoet – aan de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen voorgelegd. Geschillen worden uitsluitend naar Nederlands recht beoordeeld ook als een voorval zich in het buitenland voordoet.