Skip to content

Disclaimer

1. Disclaimer voor thebarrelchallenge.nl

Zweep Events (Kamer van Koophandel: 1136830), hierna te noemen The Barrel Challenge, verleent u hierbij toegang tot thebarrelchallenge.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
The Barrel Challenge behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

2. Beperkte aansprakelijkheid

The Barrel Challenge spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Barrel Challenge.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met The Barrel Challenge. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zweep Events nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Barrel Challenge.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Barrel Challenge, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

4. Overig

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MumboMedia. MumboMedia verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MumboMedia heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MumboMedia is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.